CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 2.

 

 

1. Chùa Phước Lâm:

 

  

   - Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa An, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

    - Điện thoại:  0673 862407.

 

 

 

 

 

 

 

2. Tịnh xá Ngọc Luân:

 

     

   - Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa An, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

    - Điện thoại: 0673 863996.

 

 

 

 

 

 

 

3. Tu viện Chúa Quang Phòng:


 

    - Địa chỉ: Số 163, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại: 0673 861835.

 

 

 

 

 

 

 

4. Nhà thờ Sa Đéc:

 

  

    - Địa chỉ: Số   , đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại: 0673 862663.

 

 

 

 

 

 

 

5. Chùa Kiến An Cung (Chùa Ông Quách):

 

   

   - Địa chỉ: Số 49, đường Phan Bội Châu, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại: 0673

 

 

 

 

 

 

 

6. Chùa Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm (Chùa Tiều):

 

   

   - Địa chỉ: Số 184, đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại: 0673

 

 

 

 

 

 

 

7. Chùa Phước Thành:

 

   

   - Địa chỉ: Số 62, đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại: 0673 865143.

 

 

 

 

 

 

 

8. Chùa Vạn Bửu:

 

  

   - Địa chỉ: Số 78A, đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

  

   - Điện thoại: 0673 869044.

 

 

 

 

 

 

 

9. Chùa Thanh Tịnh:

 

 

    - Địa chỉ: Số 2/16/6, đường Lưu Văn Lang, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại: 0673 865258.

 

 

 

 

 

 

 

10. Chùa Ông (Rẫy Cụ Hồ):

 

  

   - Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại:

 

 

 

 

 

 

 

11. Tịnh thất Minh Châu:

 

 

    - Địa chỉ: Số 159, đường Lê Duẫn, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại: 0673862540.                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

12. Chùa Từ Quang:

 

 

    - Địa chỉ: Số 291, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

   - Điện thoại: 0673 865754.

 

 

 

 

 

 

 

13. Chùa Từ Thuyền:

 

 

    - Địa chỉ: Số 293, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

   - Điện thoại: 0673 865176.