Lĩnh vực này chưa có dữ liệu
    Các thông tin khác................ 
 
Phụ lục 2 (Kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 về việc quy định mức trần chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).
Phụ lục 1(Kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 về việc quy định mức trần chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).
Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 về việc quy định mức trần chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
ĐƠN CỚ MẤT
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH
TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH
TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ
TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN
TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN
TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
TRÍCH LỤC KHAI SINH
12
 
ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TIẾP NHẬN - TRẢ KẾT QUẢ
AN NINH - QUỐC PHÒNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
LƯỢNG TRUY CẬP