Các thông tin khác................ 
 
Công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng
Công bố thủ tục hành chính của Sở Giao thông - Vận tải
Công bố thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong 05 năm (2015 - 2019)
Phụ lục 3 (Kèm theo Quy định giá các loại đất trong 05 năm (2015 - 2019))
Phụ lục 2 (Kèm theo Quy định giá các loại đất trong 05 năm (2015 - 2019))
Phụ lục 1 (Kèm theo Quy định giá các loại đất trong 05 năm (2015 - 2019))
Quy định giá các loại đất trong 05 năm (2015 - 2019)
Quyết định số: 30/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc Ban hành qui định diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
ĐƠN XIN PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Thông tư số Số: 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường ngày 19 tháng 5 năm 2014
Thông tư số Số: 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường ngày 19 tháng 5 năm 2014
NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP "VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI"
12